OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na administratorze danych osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny spoczywający na administratorze danych osobowych zawarty w art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej – RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej – Administrator) jest firma PIAS-KAN sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Prymasa Tysiąclecia 78D 01-424 Warszawa.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie pod ww. adresem lub pocztą elektroniczną

2. Firma PIAS-KAN powołała pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

Pełnomocnik nie jest inspektorem ochrony danych w rozumieniu RODO.
Z pełnomocnikiem można skontaktować się pisemnie pod ww. adresem lub pocztą elektroniczną – edward.grabowski@piaskan.pl

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, f RODO.

Poniżej podajemy szczegółowo cele, podstawy prawne i terminy przetwarzania wymienionych danych:

3.1. W celu zawarcia i wykonywania umowy a także po jej zakończeniu w celu zapewnienia obsługi posprzedażowej (np. gwarancja) – podstawa prawna jw. pkt b – do końca okresu gwarancyjnego. Jeśli umowa nie zostanie zawarta dane przetwarzane są do momentu rozstrzygnięcia lub ewentualnego odwołania przetargu.

3.2. W celu wykonania ciążących na każdej firmie obowiązków prawnych:
– wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych
– udzielanie odpowiedzi na reklamacje
na podstawie pkt c – przez czas, jaki przepisy nakazują nam przechowywać dane (np. podatkowe).

3.3. W celach wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu:
– dochodzenia roszczeń, co obejmuje m. in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – podstawa prawna pkt f – do przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy
– marketingu bezpośredniego tj. kierowania treści marketingowych i ofert promocyjnych oraz szkoleniowych – podstawa prawna punkty f i a (uzyskanie zgody)
– prowadzenia przez nas bazy potencjalnych kontrahentów , uwzględniającej Pani/Pana dane osobowe jako przedstawiciela kontrahenta i nawiązania współpracy w przyszłości , lub zarządzania zgodami w zakresie przetwarzanych danych osobowych – podstawa prawna punkty f i a.
– tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne – podstawa prawna – punkty f i a.
Dane przetwarzane na podstawie pkt a i f RODO będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia zgody, podjęcia decyzji o wykreśleniu lub usunięciu danego kontrahenta z bazy danych, lub zaprzestania prowadzenia bazy kontrahentów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, transportowe, kurierskie i pocztowe , a w zakresie dochodzenia roszczeń kancelarie prawne, firmy windykacyjne oraz biura informacji gospodarczej.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również organy uprawnione do ich otrzymania.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. W toku przetwarzania nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą ujawnieniem wykorzystaniem niezgodnym z celami przetwarzania czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.